GS. Filipe Santos

hoi thao steam dien gia 2

GS. Filipe Santos

Biography

– Điều phối viên của tổ chức từ điển Master Master trong việc sử dụng CNTT trong dạy học trẻ em

– Thành viên của một số dự án do Châu Âu tài trợ về việc sử dụng các công nghệ trong bối cảnh học tập không chính quy và chính quy

– Thế mạnh trong học thuật là Giáo dục đa phương tiện trực tuyến và các chương trình phân tích giáo dục và khai thác dữ liệu.